- Nowy cennik odpadów ważny od 01.08.2014r.


- cennik odpadów z dnia 03.02.2014r.


CENNIK

za przyjęcie odpadów dopuszczonych do zagospodarowania w Zakładzie Utylizacji
Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach pochodzących z Gminy Białystok
ważny od 01.08.2014r.
(załącznik do Zarządzenia Nr 4674/14 Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 25.07.2014r.)

Kod

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

Stawka netto za przyjęcie odpadu
w zł/Mg

1

2

3

02

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

02 03

Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)

02 03 02

Odpady konserwantów

170

02 03 03

Odpady poekstrakcyjne

02 03 04

Surowce i produkty nienadające się do spożycia

172

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

170

02 03 82

Odpady tytoniowe

03

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury

03 01

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

170

04

Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego

04 02

Odpady z przemysłu tekstylnego

04 02 20

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19

170

04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

04 02 80

Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

10

Odpady z procesów termicznych

10 01

Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

70

15

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

15 01

Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

1

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03

Opakowania z drewna

1

15 01 04

Opakowania z metali

1

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

170

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

20

15 01 07

Opakowania ze szkła

1

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

170

16

Odpady nieujęte w innych grupach

16 03

Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku

16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80


300


16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

16 81

Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych

16 81 02

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

200

16 82

Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych

16 82 02

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

20

17

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

17 01

Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

40

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

70

17 02

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

17 02 01

Drewno

170

17 02 03

Tworzywa sztuczne

170

17 03

Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych

17 03 80

Odpadowa papa

250

17 05

Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

1

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 06

Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170

17 08

Materiały konstrukcyjne zawierające gips

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

170

17 09

Inne odpady z budowy, remontów i demontażu

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

170

19

Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

19 08

Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach

19 08 01

Skratki

170

19 08 02

Zawartość piaskowników

19 12
Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach
19 12 02
Metale żelazne
1
19 12 03
Metale nieżelazne
1
19 12 10
Odpady palne (paliwo alternatywne)
300
19 12 12
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
230

20

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01

Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01

Papier i tektura

20

20 01 02

Szkło

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

150

20 01 10

Odzież

170

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20

20 01 40

Metale

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

230

20 02

Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

172

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

5

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

100

20 03

Inne odpady komunalne

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

230

20 03 02

Odpady z targowisk

230

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

70

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

100

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

300

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

230