Zwiedzanie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych

Ilustracja do artykułu sortownia_zwiedzanie.jpg

REJESTRACJA WYCIECZEK ZORGANIZOWANYCH >>

Nowoczesna sortownia  odpadów surowcowych  w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach to nowoczesna linia technologiczna do odzysku odpadów o zdolności przerobowej 40 tys. ton/rok odpadów selektywnie zebranych, z wykorzystaniem separatorów oraz prasowaniem i belowaniem odzyskiwanych surowców wtórnych.

WIĘCEJ INFORMACJI O ZUOK W HRYNIEWICZACH >>

Ogólne zasady organizowania wycieczek na terenie ZUOK w Hryniewiczach

1. Wycieczki zorganizowane mogą odbywać się tylko we wtorki, w godz. 9.00-12.00, po uzgodnieniu w P.U.H.P. LECH.

2. Trasy wycieczek dla poszczególnych grup po Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych (dalej zwanym: „ZUOK w Hryniewiczach”) ustala Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Sp. z o.o. (dalej zwane PUHP LECH).

3. PUHP LECH zastrzega sobie prawo odwołania zwiedzania, o czym niezwłocznie poinformuje Organizatora wycieczki.

Zgłaszanie grup zorganizowanych

1. Organizator wycieczki do ZUOK w Hryniewiczach, dokonuje zgłoszenia zapotrzebowania do PUHP LECH Sp. z o.o., wypełniając formularz zamieszczony na stronie internetowej spółki o adresie www.odpady.bialystok.pl, przy czym:

a) zgłoszenie powinno zawierać informację dotyczącą liczby osób, oraz nazwy instytucji zgłaszającej, imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail Organizatora wycieczki;

b) termin zwiedzania zostanie określony przez PUHP LECH, które dokona potwierdzenia i poinformuje Organizatora o wyznaczonym terminie planowanej wycieczki,

c) Organizatorem może być wyłącznie osoba pełnoletnia

Warunkiem dokonania zgłoszenia jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja przez osobę dokonującą zgłoszenia jako Organizator wycieczki warunków niniejszego Regulaminu wraz załącznikami, zasad BHP i p.poż. obowiązujących na terenie ZUOK w Hryniewiczach oraz zapoznanie się Ogólną klauzula informacyjną dla Organizatorów wycieczek na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach i wyrażenie zgody organizatora wycieczki na przetwarzanie danych osobowych, zamieszczonych na stronie internetowej PUHP LECH za pomocą której dokonuje się zgłoszenia.

2. Liczebność jednej grupy zorganizowanej nie może przekroczyć:
a)  40 osób w przypadku zorganizowanych grup szkolnych (szkoły średnie);
c) 20 osób w przypadku zorganizowanych grup studenckich;
d) 30 osób w przypadku grup branżowych.

Niezbędne dokumenty do zwiedzania grup zorganizaowanych znajdują się w załącznikach poniżej.

REJESTRACJA WYCIECZEK ZORGANIZOWANYCH >>

Powrót na początek strony