Zwiedzanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

ZUOK w Białymstoku jest otwarty dla mieszkańców, którzy mogą sami przekonać się w jak bezpieczny i czysty sposób odbywa się przekształcanie odpadów komunalnych. W spalarni odbywają się wycieczki dla grup zorganizowanych oraz Dni Otwarte kierowane dla indywidualnych zwiedzających.

INFORMACJE NA TEMAT ZUOK W BIAŁYMSTOKU >>

Informacje o terminach comiesięcznych Dni Otwartych są ogłaszane na naszej stronie internetowej oraz w lokalnych mediach.

Wycieczki zorganizowane

Ogólne zasady organizowania wycieczek na terenie ZUOK w Białymstoku

1. Wycieczki zorganizowane po Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (dalej zwanym: „ZUOK w Białymstoku”) odbywają się cyklicznie w środę każdego tygodnia, w godz. 9.00-13.00.

2. Wycieczki zorganizowane, po uzgodnieniu z Dyrektorem ds. Technicznych ZUOK w Białymstoku, mogą odbywać się w dni powszednie, w godzinach pracy Zakładu.   

3. Trasy wycieczek dla poszczególnych grup po Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (dalej zwanym: „ZUOK w Białymstoku”) ustala Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Sp. z o.o. (dalej zwane PUHP LECH).

4. PUHP LECH zastrzega sobie prawo odwołania zwiedzania, o czym niezwłocznie poinformuje Organizatora wycieczki.

Zgłaszanie grup zorganizowanych

1. Organizator wycieczki do ZUOK w Białymstoku, dokonuje zgłoszenia zapotrzebowania do PUHP LECH Sp. z o.o., wypełniając formularz zamieszczony na stronie internetowej spółki o adresie www.odpady.bialystok.pl, przy czym:

a) zgłoszenie powinno zawierać informację dotyczącą liczby osób, oraz nazwy instytucji zgłaszającej, imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail Organizatora wycieczki;

b) termin zwiedzania zostanie określony przez PUHP LECH, które dokona potwierdzenia i poinformuje Organizatora o wyznaczonym terminie planowanej wycieczki,

c) Organizatorem może być wyłącznie osoba pełnoletnia

Warunkiem dokonania zgłoszenia jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja przez osobę dokonującą zgłoszenia jako Organizator wycieczki warunków niniejszego Regulaminu wraz załącznikami, zasad BHP i p.poż. obowiązujących na terenie ZUOK w Białymstoku oraz zapoznanie się Ogólną klauzula informacyjną dla Organizatorów wycieczek na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku przy ul. Gen. Andersa 40 F i wyrażenie zgody organizatora wycieczki na przetwarzanie danych osobowych, zamieszczonych na stronie internetowej PUHP LECH za pomocą której dokonuje się zgłoszenia.

2. Liczebność jednej grupy zorganizowanej nie może przekroczyć 30 osób .

Pełna treść Regulaminu >>

Szczegółowy regulamin, zasady organizacji wycieczek, poruszania się po Zakładzie, zasady BHP i PPOŻ oraz wymagane załączniki do pobrania poniżej.:

REJESTRACJA WYCIECZEK ZORGANIZOWANYCH >>

Powrót na początek strony