Energia elektryczna i ciepło systemowe z odpadów komunalnych

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku to jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce elektrociepłowni, w której paliwem są odpady komunalne. Dzięki ich termicznemu przekształcaniu powstaje energia elektryczna i ciepło systemowe, które trafiają do mieszkańców miasta.

Ilustracja do artykułu spalarniaslajd6a.jpg

Energia z odpadów komunalnych to jeden z bardziej perspektywicznych kierunków rozwoju energetyki w Polsce. W świetle polityki klimatycznej mającej ograniczyć emisję dwutlenku węgla i stosowanie węgla kamiennego, to właśnie odpady komunalne stają się dobrą alternatywą do konwencjonalnych źródeł energii. Wiele firm energetcznych interesuje się możliwością produkcji energii z odpadów.

Takie rozwiązania są powszechne w krajach Unii Europejskiej, gdzie funkcjonuje ok. 400 spalarni odapdów komunalnych. W Polsce obecnie jest zaledwie sześć takich obiektów. ZUOK w Białymstoku był jedną z pierwszych instalacji termicznego przekształcania odpadów w kraju. Został przekazany do użytku 31 grudnia 2015 r.

Energia w kogeneracji

Zakład może produkować energię w trybie kondensacji (sama energia elektryczna) i w trybie kogeneracji (energia elektryczna i cieplna),

Dzięki zastosowanej technologii możliwe jest wytworzenie rocznie ok. 43 tys. MWh energii elektrycznej oraz ok. 360 tys. GJ ciepła systemowego, które trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Taka ilość energii elektrycznej może zasilić około 16 tys. gospodarstw domowych, a energii cieplnej ogrzać zimą około 875 domów jednorodzinnych.

Ciepło systemowe produkowane przez ZUOK to ponad 8 procent zapotrzebowania Białegostoku w energię cieplną.

Ciepło systemowe to cał­ko­wi­cie bez­pieczny pro­dukt, zapew­nia­jący ogrze­wa­nie i ciepłą wodę, dostar­czany do budyn­ków przez sys­temy miej­skie. Zapew­nia kon­ku­ren­cyjne cenowo cie­pło i nie wymaga prak­tycz­nie żad­nego zaan­ga­żo­wa­nie ze strony użyt­kow­nika. Jest bez­ob­słu­gowe, eko­no­miczne i dostępne przez cały rok. W Białymstoku ciepło systemowe ze ZUOK trafia do budynków za pośrednictwem miejskiej sieci ciepłowniczej.       

Wytwarzanie energii bezpieczne dla środowiska i mieszkańców

Ochrona środowiska to priorytet przy projektowaniu i funkcjonowaniu ZUOK w Białymstoku. Obiekt wyposażony jest w instalację oczyszczania spalin  (IOS), która wychwytuje i unieszkodliwia zanieczyszczenia i toksyczne związki. 

Metoda oczyszczania spalin oparta jest o system NID, tj. półsuchą technologię łącząca kilka funkcji w jednym urządzeniu: absorpcję gazową chlorowodoru, fluorowodoru i dwutlenku siarki, usuwanie metali ciężkich, dioksyn, furanów i cząstek stałych z wykorzystaniem węgla aktywnego i wapna oraz odpylanie spalin z wykorzystaniem filtra workowego.

W efekcie, emisja zanieczyszczeń w spalinach jest na minimalnym poziomie, o wiele niższym od dopuszczalnych wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.  Spaliny są przez cały czas monitorowane przez system analizatorów spalin.

 

 

Powrót na początek strony