Gra Eko Terminator

Regulamin gry „Eko Terminator” dostępnej na www.lech.net.pl

 • 1. WSTĘP
 1. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Sp. z o.o . – właściciel Serwisu lech.net.pl, wszystkich treści, materiałów, gier Zamieszczonych na jego stronach, nazywany dalej „Właścicielem”.
 2. Gra webowa „Eko Terminator” ma na celu propagowanie wiedzy z dziedziny ekologii poprzez rywalizację i współzawodnictwo oraz motywuje do zdobycia uporządkowanej wiedzy z zakresu segregacji odpadów. Osiągnięty przez Gracza wynik jest sprawdzianem zdobytej wiedzy.
 3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę lech.net.pl.
 4. Graczem jest każda osoba, która spełniła następujące warunki: odwiedziła stronę lech.net.pl, zagrała w grę dostępną na podstronie www.lech.net.pl/segregujodpady.
 5. Biorący udział w rywalizacji to Gracz, który po zakończeniu gry z wynikiem podał swój adres e-mail i udostępnił post z wynikiem gry na swojej tablicy na portalu Facebook, a także potwierdził, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, zapoznanie się z warunkami regulaminu.
 6. Administratorem Serwisu a także administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy Kombatantów 4, 15-110 Białystok, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097008, kapitał zakładowy 37.072.936,00 zł, NIP 542-020-03-81, REGON 050001472.

 

 • 2. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Do korzystania z usług przez Gracza, niezbędne jest posiadanie przez niego minimalnych wymagań technicznych, w szczególności urządzenia wraz z oprogramowaniem umożliwiającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądania jego zasobów.
 2. Korzystanie z gry możliwe jest dla użytkowników większości popularnych przeglądarek internetowych, typów połączeń internetowych i systemów operacyjnych.
 3. Do korzystania z gry „Eko Terminator” wymagana jest co najmniej jedna z wymienionych przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Apple Safari.

 

 • 3. ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Właściciel serwisu dołoży wszelkich starań w celu usunięcia usterek, i nieprawidłowości dotyczących treści udostępnianych za pośrednictwem strony lech.net.pl. Gracze, którzy zauważą jakiekolwiek nieprawidłowości i usterki proszeni są o kontakt poprzez adres email: w.kardasz@lech.net.pl.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane lub przekazywane przez jej użytkowników za pomocą gry „Eko Terminator” (np. w dodatkowej treść udostępnianego posta z wynikiem na Facebooku) oraz nie jest zobowiązany do nadzorowania tych treści - w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Właściciel niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 3. Gracze ponoszą na zasadach ogólnych osobistą odpowiedzialność za treści przekazywane lub zamieszczane na serwerze za pośrednictwem Właściciela. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń prosimy o kontakt na adres kardasz@lech.net.pl
 4. Właściciel Serwisu dokłada należytych starań, by korzystanie z usług za pośrednictwem strony lech.net.pl było dla Użytkowników i Graczy bezpieczne i pozbawione jakichkolwiek negatywnych skutków, jednak ze względu na charakter sieci Internet, nie może zagwarantować Graczowi pełnej ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami jakie wiążą się

z korzystaniem z Usługi.

 

 • 4. ZAKAZ NARUSZANIA PRAW AUTORSKICH
 1. Wszelkie materiały udostępnione na stronie lech.net.pl zwłaszcza teksty, grafika strony, grafika gry, infografiki, zdjęcia, oprogramowanie gry itp. chronione są prawem autorskim Właściciela, jego podwykonawców oraz prawami autorskimi producentów gier lub innych osób trzecich.
 2. Korzystając z gry czy innych usług oferowanych przez Właściciela, nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści, materiałów, czy oprogramowania, zamieszczonych na stronie lech.net.pl
 3. Treści, materiały i oprogramowania udostępniane są przez Właściciela wyłącznie do użytku

osobistego. Zabrania się ich kopiowania, powielania lub jakiegokolwiek innego wykorzystania

w celach komercyjnych.

 1. Zabrania się również wykorzystania jakichkolwiek elementów tekstowych, graficznych czy

elementów kodu lub struktury strony w celu tworzenia dzieł pochodnych w celach innych, niż

dozwolony użytek osobisty.

 1. Zabronione jest kopiowanie, reprodukcja lub rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, w tym

tekstów, grafik i oprogramowania, uzyskanych ze strony www.lech.net.pl.

 1. W przypadku, gdy użytkownik pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści/materiały udostępnianena stronie lech.net.pl, prosimy o kontakt na adresem w.kardasz@lech.net.pl.

 

 • 5. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Podając adres e-mail w formularzu zapisu wyników gry oraz publikując post z wynikiem na własnej tablicy na portalu Facebook, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie ich w celach określonych w niniejszym regulaminie. Jednocześnie przekazując swoje dane osobowe gracz potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu jego danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowo – Produkcyjnym „LECH” Sp. z o.o w Białymstoku, będąca Administratorem danych osobowych, szanuje prawo do prywatności swoich Graczy i respektuje prawo ochrony ich danych osobowych.
 3. Wszelkie dane osobowe dostarczane przez Graczy są wykorzystywane w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Dane osobowe Graczy wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby świadczonych usług, w celu usprawnienia serwisu oraz w celu zapewnienia wysokiego poziomu usług, w szczególności odnoszących się do serwisu informacyjnego, a także w celach marketingowych i statystycznych.
 5. Gracz ma prawo dostępu do swoich danych tj. wglądu do swoich danych, poprawiania ich, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania danych oraz usunięcia – w tym celu prosimy o kontakt na adres kardasz@lech.net.pl lub iodo@lech.net.pl
 6. Przetwarzane dane nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków

przewidzianych prawem.

 1. Przetwarzane dane nie są widoczne dla innych Graczy.
 2. Informacje o graczach, którzy zapisali swój wynik są przechowywane i przetwarzane przez Administratora danych osobowych z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych przez polskie prawo, do końca 2019

 

 • 6. KORZYSTANIE Z GRY
 1. Gra „Eko Terminator” polega na jak najszybszym, prawidłowym posegregowaniu (wrzuceniu) 20 odpadów do odpowiednich pojemników. Gra dostępna jest pod adresem lech.net.pl/segregujodpady. Dostęp do gry „Eko Terminator” nie wymaga zalogowania się, gra jest zatem dostępna dla wszystkich Użytkowników / Graczy odwiedzających stronę www.lech.net.pl Każdy Użytkownik / Gracz ma możliwość wielokrotnego, nieograniczonego korzystania z gry online „Eko Terminator” dostępnej na stronie www.lech.net.pl/segregujodpady.
 2. Gracz pozostaje anonimowy aż do czasu podania adresu e-mail i publikacji postu z wynikiem na swojej tablicy na portalu Facebook.
 3. Korzystanie z gry „Eko Terminator” jest nieodpłatne.
 4. Każdy Gracz może, lecz nie musi publikować osiągniętego wyniku.
 5. Podanie adresu e-mail i publikacja postu na Facebooku jest dobrowolne i bezpłatne.

 

 • 7. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
 1. Zabronione jest zamieszczanie przez Graczy jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, oraz naruszających prawa innych użytkowników. Zakazane jest zwłaszcza zamieszczanie za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek wulgaryzmów, treści o charakterze pornograficznym, propagujących nienawiść, przemoc, dyskryminację, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób oraz normy moralne. Powyższe zakazy dotyczą zwłaszcza dodatkowej treści udostępnionego postu z wynikiem na Facebook-u.
 2. Gracz jest uprawniony do korzystania z serwisu wyłącznie w celach prywatnych i osobistych. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek usług dostępnych na stronie lech.net.pl w celach komercyjnych.
 1. Zabronione jest podejmowanie działań na szkodę Właściciela oraz innych Graczy, zwłaszcza w postaci hackingu, prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemów informatycznych Właściciela, a także korzystania z Serwisu w sposób powodujący ponadprzeciętne obciążenie serwerów i/lub łącz Właściciela. W razie złamania niniejszegoprzepisu Właściciel może przetwarzać wszelkie dane osobowe naruszającego, niezbędne do ustalenia jego odpowiedzialności.
 2. Właściciel ma prawo do usuwania treści naruszających prawo, Regulamin, a także wszystkich innych, które uzna za niewłaściwe z uwagi na możliwość naruszenia praw osób trzecich.

 

 • 9 REKLAMACJE
 1. Jakiekolwiek reklamacje oraz zastrzeżenia związane z funkcjonowaniem strony lech.net.pl i gry „Eko Terminator”, należy kierować pod adres w.kardasz@lech.net.pl Odpowiedź w sprawie reklamacji wysyłana jest na adres e-mailowy Gracza.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, według kolejności wpływania, jednak nie późniejniż w terminie 14 dni.
 3. Gracz ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów na zasadach określonych na stronie https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

 • 10. ZMIANY REGULAMINU
 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, bądź zpowodu uznania któregoś z postanowień niniejszego Regulaminu za niedozwolony, a także jeżeli zmiana wynika ze zmiany w sposobie świadczenia usługi.
 2. Regulamin, obejmujący zmiany w regulaminie, przedstawiony zostanie użytkownikom 14 dni

przed wejściem w życie na stronie www.lech.net.pl.

 1. Korzystanie z Serwisu i gry online po wejściu w życie zmian oznacza akceptację tych zmian.
 2. Gracz ma prawo odmowy akceptacji zmian poprzez zaprzestanie korzystania z gry.

 

 • 11. PRZEPISY KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz innymi przepisami znajdującymisię na stronach Właściciela, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Załącznik nr 1. Klauzula informacyjna dla uczestników gry „Eko Terminator”

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000097008 („Administrator”). Jednocześnie wskazuję, iż administratorem danych opublikowanych przez uczestnika na swoim profilu jest również Facebook, Inc.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
  w sprawach ochrony danych osobowych przez e-mail iodo@lech.net.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgody wyrażonej przez Panią/Pana poprzez przystąpienie do gry „Eko Terminator” i opublikowanie indywidualnych wyników na Facebook’u.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, członkowie organów Administratora, podmioty uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
 1. Informacje o graczach, którzy zapisali swój wynik są przechowywane i przetwarzane przez Administratora danych osobowych z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych przez polskie prawo, do końca 2019
 1. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania– o ile zostaną spełnione przesłanki wymienione w treści przepisów RODO, a także jeśli przepisy odrębne nie wyłączają możliwości skorzystania z wymienionych praw.
 2. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
Powrót na początek strony